• 0849 414 949
  • diem.nguyen@aspswitchboards.com
  • vi

HỆ THỐNG SCADA CHO ĐIỆN TỬ CHÍNH XÁC

Giải pháp tự động cho hệ thống phin lọc tĩnh điện (ESP System):
• Tủ điện máy cắt chính.
• Tủ điện trung tâm điều khiển động cơ thông minh MCC1, MCC2, and MCC3.
• Chương trình PLC cho hệ thống ESP  (ControlLogix 1756-L71, Rockwell Automation).
• SCADA chương trình giám sát và điều khiển toàn bộ hệ thống ESP.

0849 414 949